Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για λοιπό επικουρικό προσωπικό«Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από τις 24 Φεβρουαρίου 2020 12:00 έως και τις 15 Μαρτίου 2020 24:00. Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις νέες Οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στο σημείο Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης, διότι περιέχουν αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές της διαδικασίας.»

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων φακέλων υποψηφίων ως τις 28/02/2020

 

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο https://www.diekperaiono.gr/el-GR/Appointment  πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων

ή  καλώντας στο 2310902382


Επίκαιρα

           

   
Κλήση Skype

Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων για το 2020. Αναλυτικοί πίνακες


  •  16/12/2019 11:08:31 πμ
  •  admin
  •  0

Επιμέλεια : Επιστημονική ομάδα κόμβου

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) σχετικά με το φορολογικό συντελεστή. Με τις νέες αυτές διατάξεις επέρχεται αλλαγή στην κλίμακα βάσει της οποίας υποβάλλεται σε φόρο το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επίσης, γίνεται νομοτεχνική προσαρμογή ώστε να προκύπτει ρητά η αυτοτελής φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των εισοδημάτων των ναυτικών και περαιτέρω ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε ναυτικούς που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και απασχολούνται σε πλοία του εμπορικού ναυτικού με ελληνική σημαία που εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 σύμφωνα  με την νέα κλίμακα. 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα κλίμακα (της παραγράφου 1 του άρθρου 15), αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

 

Η νέα κλίμακα που ισχύει πλέον από την 1.1.2020 είναι η ακόλουθη:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορολογικός συντελεστής  (%)
0-10.000 9%
10.001-20.000 22%
20.001-30.000 28%
30.001-40.000 36%
40.001 - 44%


Αναλυτικότερα έχει ως εξής:
 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 22% 2200 20000 3100
10000 28% 2800 30000 5900
10000 36% 3600 40000 9500
Υπερβάλλον 44%      

 

Με το άρθρο 9 του νόμου 4646/2019 αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ).

Με το νέο άρθρο 16 που εφαρμόζεται και αυτό για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά, προσδιορίζεται η μείωση του αναλογούντος φόρου σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση και ο περιορισμός αυτής με βάση το εισόδημα. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου αυτού.

Προσοχή: Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.

Αναλυτικά

 1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι προβλέψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

 

Το αφορολόγητο με βάση τις εκπτώσεις διαμορφώνεται ως εξής:

Αφορολόγητο
  Χωρίς Παιδιά Ένα παιδί Δύο παιδιά Τρία παιδιά
Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Φόρος εισοδ. Φόρος εισοδ. Φόρος εισοδ.
8,630.00 0.00      
8,631.00 0.00      
8,632.00 0.00      
8,633.00 0.00      
8,634.00 0.06      
8,635.00 0.15      
8,636.00 0.24      
8,637.00 0.33      
         
8,997.00   0.00    
8,998.00   0.00    
8,999.00   0.00    
9,000.00   0.00    
9,001.00   0.09    
9,002.00   0.18    
9,003.00   0.27    
         
9,997.00     0.00  
9,998.00     0.00  
9,999.00     0.00  
10,000.00     0.00  
10,001.00     0.22  
10,002.00     0.44  
10,003.00     0.66  
         
10,997.00       0.00
10,998.00       0.00
10,999.00       0.00
11,000.00       0.00
11,001.00       0.22
11,002.00       0.44
11,003.00       0.66

 

Με βάση την νέα κλίμακα και τις αλλαγές στα άρθρα 15 και 16 του ΚΦΕ, δείτε παρακάτω αναλυτικούς πίνακες με συγκρίσεις του φόρου ανά κλιμάκιο εισοδήματος μεταξύ του έτους 2019 σε σχέση με το 2020. 

 
Μισθωτοί χωρίς παιδιά
  2019 2020  
Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Διαφορά
5.000 0 0 0 0 0 0 0
7.000 0 0 0 0 0 0 0
8.000 0 0 0 0 0 0 0
9.000 80 0 80 33 0 33 -47
10.000 300 0 300 123 0 123 -177
11.000 520 0 520 343 0 343 -177
12.000 740 0 740 563 0 563 -177
13.000 960 22 982 803 22 825 -157
14.000 1.180 44 1.224 1.043 44 1.087 -137
15.000 1.400 66 1.466 1.283 66 1.349 -117
16.000 1.620 88 1.708 1.523 88 1.611 -97
17.000 1.840 110 1.950 1.763 110 1.873 -77
18.000 2.060 132 2.192 2.003 132 2.135 -57
19.000 2.280 154 2.434 2.243 154 2.397 -37
20.000 2.500 176 2.676 2.483 176 2.659 -17
21.000 2.800 226 3.026 2.783 226 3.009 -17
22.000 3.100 276 3.376 3.083 276 3.359 -17
23.000 3.400 326 3.726 3.383 326 3.709 -17
24.000 3.700 376 4.076 3.683 376 4.059 -17
25.000 4.000 426 4.426 3.983 426 4.409 -17
26.000 4.300 476 4.776 4.283 476 4.759 -17
27.000 4.600 526 5.126 4.583 526 5.109 -17
28.000 4.900 576 5.476 4.883 576 5.459 -17
29.000 5.200 626 5.826 5.183 626 5.809 -17
30.000 5.500 676 6.176 5.483 676 6.159 -17
31.000 5.880 741 6.621 5.863 741 6.604 -17
32.000 6.260 806 7.066 6.243 806 7.049 -17
33.000 6.640 871 7.511 6.623 871 7.494 -17
34.000 7.020 936 7.956 7.003 936 7.939 -17
35.000 7.400 1.001 8.401 7.383 1.001 8.384 -17
36.000 7.780 1.066 8.846 7.763 1.066 8.829 -17
37.000 8.160 1.131 9.291 8.143 1.131 9.274 -17
38.000 8.540 1.196 9.736 8.523 1.196 9.719 -17
39.000 8.920 1.261 10.181 8.903 1.261 10.164 -17
40.000 9.300 1.326 10.626 9.283 1.326 10.609 -17
41.000 9.760 1.401 11.161 9.743 1.401 11.144 -17
42.000 10.220 1.476 11.696 10.203 1.476 11.679 -17
43.000 10.680 1.551 12.231 10.663 1.551 12.214 -17
44.000 11.140 1.626 12.766 11.123 1.626 12.749 -17
45.000 11.600 1.701 13.301 11.583 1.701 13.284 -17
46.000 12.060 1.776 13.836 12.043 1.776 13.819 -17
47.000 12.520 1.851 14.371 12.503 1.851 14.354 -17
48.000 12.980 1.926 14.906 12.963 1.926 14.889 -17
49.000 13.440 2.001 15.441 13.423 2.001 15.424 -17
50.000 13.900 2.076 15.976 13.883 2.076 15.959 -17
55.000 16.200 2.451 18.651 16.100 2.451 18.551 -100
60.000 18.500 2.826 21.326 18.300 2.826 21.126 -200
65.000 20.800 3.201 24.001 20.500 3.201 23.701 -300
70.000 23.100 3.651 26.751 22.700 3.651 26.351 -400
75.000 25.400 4.101 29.501 24.900 4.101 29.001 -500
80.000 27.700 4.551 32.251 27.100 4.551 31.651 -600
85.000 30.000 5.001 35.001 29.300 5.001 34.301 -700
90.000 32.300 5.451 37.751 31.500 5.451 36.951 -800
95.000 34.600 5.901 40.501 33.700 5.901 39.601 -900
100.000 36.900 6.351 43.251 35.900 6.351 42.251 -1000

 
Μισθωτοί με ένα παιδί
  2019 2020  
Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Διαφορά
5.000 0 0 0 0 0 0 0
7.000 0 0 0 0 0 0 0
8.000 0 0 0 0 0 0 0
9.000 30 0 30 0 0 0 -30
10.000 250 0 250 90 0 90 -160
11.000 470 0 470 310 0 310 -160
12.000 690 0 690 530 0 530 -160
13.000 910 22 932 770 22 792 -140
14.000 1.130 44 1.174 1.010 44 1.054 -120
15.000 1.350 66 1.416 1.250 66 1.316 -100
16.000 1.570 88 1.658 1.490 88 1.578 -80
17.000 1.790 110 1.900 1.730 110 1.840 -60
18.000 2.010 132 2.142 1.970 132 2.102 -40
19.000 2.230 154 2.384 2.210 154 2.364 -20
20.000 2.450 176 2.626 2.450 176 2.626 0
21.000 2.750 226 2.976 2.750 226 2.976 0
22.000 3.050 276 3.326 3.050 276 3.326 0
23.000 3.350 326 3.676 3.350 326 3.676 0
24.000 3.650 376 4.026 3.650 376 4.026 0
25.000 3.950 426 4.376 3.950 426 4.376 0
26.000 4.250 476 4.726 4.250 476 4.726 0
27.000 4.550 526 5.076 4.550 526 5.076 0
28.000 4.850 576 5.426 4.850 576 5.426 0
29.000 5.150 626 5.776 5.150 626 5.776 0
30.000 5.450 676 6.126 5.450 676 6.126 0
31.000 5.830 741 6.571 5.830 741 6.571 0
32.000 6.210 806 7.016 6.210 806 7.016 0
33.000 6.590 871 7.461 6.590 871 7.461 0
34.000 6.970 936 7.906 6.970 936 7.906 0
35.000 7.350 1.001 8.351 7.350 1.001 8.351 0
36.000 7.730 1.066 8.796 7.730 1.066 8.796 0
37.000 8.110 1.131 9.241 8.110 1.131 9.241 0
38.000 8.490 1.196 9.686 8.490 1.196 9.686 0
39.000 8.870 1.261 10.131 8.870 1.261 10.131 0
40.000 9.250 1.326 10.576 9.250 1.326 10.576 0
41.000 9.710 1.401 11.111 9.710 1.401 11.111 0
42.000 10.170 1.476 11.646 10.170 1.476 11.646 0
43.000 10.630 1.551 12.181 10.630 1.551 12.181 0
44.000 11.090 1.626 12.716 11.090 1.626 12.716 0
45.000 11.550 1.701 13.251 11.550 1.701 13.251 0
46.000 12.010 1.776 13.786 12.010 1.776 13.786 0
47.000 12.470 1.851 14.321 12.470 1.851 14.321 0
48.000 12.930 1.926 14.856 12.930 1.926 14.856 0
49.000 13.390 2.001 15.391 13.390 2.001 15.391 0
50.000 13.850 2.076 15.926 13.850 2.076 15.926 0
55.000 16.150 2.451 18.601 16.100 2.451 18.551 -50
60.000 18.450 2.826 21.276 18.300 2.826 21.126 -150
65.000 20.750 3.201 23.951 20.500 3.201 23.701 -250
70.000 23.050 3.651 26.701 22.700 3.651 26.351 -350
75.000 25.350 4.101 29.451 24.900 4.101 29.001 -450
80.000 27.650 4.551 32.201 27.100 4.551 31.651 -550
85.000 29.950 5.001 34.951 29.300 5.001 34.301 -650
90.000 32.250 5.451 37.701 31.500 5.451 36.951 -750
95.000 34.550 5.901 40.451 33.700 5.901 39.601 -850
100.000 36.850 6.351 43.201 35.900 6.351 42.251 -950

 

 

Μισθωτοί με δύο παιδιά
  2019 2020  
Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Διαφορά
5.000 0 0 0 0 0 0 0
7.000 0 0 0 0 0 0 0
8.000 0 0 0 0 0 0 0
9.000 0 0 0 0 0 0 0
10.000 200 0 200 0 0 0 -200
11.000 420 0 420 220 0 220 -200
12.000 640 0 640 440 0 440 -200
13.000 860 22 882 680 22 702 -180
14.000 1.080 44 1.124 920 44 964 -160
15.000 1.300 66 1.366 1.160 66 1.226 -140
16.000 1.520 88 1.608 1.400 88 1.488 -120
17.000 1.740 110 1.850 1.640 110 1.750 -100
18.000 1.960 132 2.092 1.880 132 2.012 -80
19.000 2.180 154 2.334 2.120 154 2.274 -60
20.000 2.400 176 2.576 2.360 176 2.536 -40
21.000 2.700 226 2.926 2.660 226 2.886 -40
22.000 3.000 276 3.276 2.960 276 3.236 -40
23.000 3.300 326 3.626 3.260 326 3.586 -40
24.000 3.600 376 3.976 3.560 376 3.936 -40
25.000 3.900 426 4.326 3.860 426 4.286 -40
26.000 4.200 476 4.676 4.160 476 4.636 -40
27.000 4.500 526 5.026 4.460 526 4.986 -40
28.000 4.800 576 5.376 4.760 576 5.336 -40
29.000 5.100 626 5.726 5.060 626 5.686 -40
30.000 5.400 676 6.076 5.360 676 6.036 -40
31.000 5.780 741 6.521 5.740 741 6.481 -40
32.000 6.160 806 6.966 6.120 806 6.926 -40
33.000 6.540 871 7.411 6.500 871 7.371 -40
34.000 6.920 936 7.856 6.880 936 7.816 -40
35.000 7.300 1.001 8.301 7.260 1.001 8.261 -40
36.000 7.680 1.066 8.746 7.640 1.066 8.706 -40
37.000 8.060 1.131 9.191 8.020 1.131 9.151 -40
38.000 8.440 1.196 9.636 8.400 1.196 9.596 -40
39.000 8.820 1.261 10.081 8.780 1.261 10.041 -40
40.000 9.200 1.326 10.526 9.160 1.326 10.486 -40
41.000 9.660 1.401 11.061 9.620 1.401 11.021 -40
42.000 10.120 1.476 11.596 10.080 1.476 11.556 -40
43.000 10.580 1.551 12.131 10.540 1.551 12.091 -40
44.000 11.040 1.626 12.666 11.000 1.626 12.626 -40
45.000 11.500 1.701 13.201 11.460 1.701 13.161 -40
46.000 11.960 1.776 13.736 11.920 1.776 13.696 -40
47.000 12.420 1.851 14.271 12.380 1.851 14.231 -40
48.000 12.880 1.926 14.806 12.840 1.926 14.766 -40
49.000 13.340 2.001 15.341 13.300 2.001 15.301 -40
50.000 13.800 2.076 15.876 13.760 2.076 15.836 -40
55.000 16.100 2.451 18.551 16.060 2.451 18.511 -40
60.000 18.400 2.826 21.226 18.300 2.826 21.126 -100
65.000 20.700 3.201 23.901 20.500 3.201 23.701 -200
70.000 23.000 3.651 26.651 22.700 3.651 26.351 -300
75.000 25.300 4.101 29.401 24.900 4.101 29.001 -400
80.000 27.600 4.551 32.151 27.100 4.551 31.651 -500
85.000 29.900 5.001 34.901 29.300 5.001 34.301 -600
90.000 32.200 5.451 37.651 31.500 5.451 36.951 -700
95.000 34.500 5.901 40.401 33.700 5.901 39.601 -800
100.000 36.800 6.351 43.151 35.900 6.351 42.251 -900

 

 

Μισθωτοί με τρία παιδιά
  2019 2020  
Εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Διαφορά 
5.000 0 0 0 0 0 0 0
7.000 0 0 0 0 0 0 0
8.000 0 0 0 0 0 0 0
9.000 0 0 0 0 0 0 0
10.000 100 0 100 0 0 0 -100
11.000 320 0 320 0 0 0 -320
12.000 540 0 540 220 0 220 -320
13.000 760 22 782 460 22