Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετώνΔημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με Αριθμ. 56516/1324 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Τροποποίηση της 37348/619/6.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» (Β' 3997), όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αριθμ. 32874/744/13.6.2018 υπουργική απόφαση (Β' 2363)».

Σύμφωνα με την παρουσα εγκύκλιο, τροποποιείται η με αριθμ. 37348/619/06.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» (Β' 3997), όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αριθμ. 32874/744/13.6.2018 υπουργική απόφαση (Β' 2363), ως εξής:

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 8 Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης - επαληθεύσεις - υποβολή αντιρρήσεων

1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος.

2. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής:

α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:

αα. το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,

αβ. τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,

αγ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,

αδ. την ημερομηνία γέννησής τους,

αε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

αστ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, και

αζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση,

β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρ. 38 του v. 4387/2016 (A' 85) και τη με αριθ. οικ. 22528/430/2017 (Β΄ 1721) υπουργική απόφαση.

γ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή. Ειδικότερα στην πρώτη υποβολή των Α.Π.Δ. υποβάλλονται και οι Α.Π.Δ του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα,

δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ή το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται με τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ,

ε. αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία/ονοματεπώνυμο της επιχείρησης - εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης), και

στ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

4. Τα ανωτέρω υποβάλλονται και για το χρονικό διάστημα της δέσμευσης πλην της έντυπης κατάστασης (έντυπο Β).

5. Τα έντυπα Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

6. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα της δικαιούχου επιχείρησης. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).

7. Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 με απόφαση του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

8. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

9. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.

10. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

11. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση.

12. Μετά το πέρας της κάθε επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση.

13. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15.07.2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές υπαλλήλους προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού).

14. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

15. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος,

β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται, και

δ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).

16. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

17. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

18. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλει εμπρόθεσμα αντιρρήσεις ή δεν γίνουν αποδεκτές, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κτλ), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση. Κατά της απόφασης, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση ΔΣ: 635/8.3.2016, Β' 1708, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 37348/619/06.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3997), όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αριθμ. 32874/744/13-6-2018 υπουργική απόφαση (Β' 2363).

Δείτε την εγκύκλιο με Αριθμ. 56516/1324/2018 εδώ.

Πηγή: www.e-forologia.gr


Επίκαιρα

           

   
Κλήση Skype

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ


 •  31/8/2018 6:50:32 μμ
 •  admin
 •  0

ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σε μήνες) ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 8 03/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 8 05/09/2018 00:00:00
Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7 - 05/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Γ' κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 3 8 05/09/2018 00:00:00
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1 - 05/09/2018 00:00:00
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 - 05/09/2018 00:00:00
ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 8 05/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ - ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 1 8 05/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 - 05/09/2018 00:00:00
Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 12 - 05/09/2018 00:00:00
Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 - 05/09/2018 00:00:00
Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 3 - 05/09/2018 00:00:00
Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αντικάλαμος ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28 - 05/09/2018 00:00:00
Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Φιλιατρών ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 - 05/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 8 05/09/2018 00:00:00
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 - 05/09/2018 00:00:00
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ 1 - 05/09/2018 00:00:00
ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" ΛΕΣΒΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 8 05/09/2018 00:00:00
ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 8 06/09/2018 00:00:00
ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ελλείψει ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 8 06/09/2018 00:00:00
ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 8 06/09/2018 00:00:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου "Μαρία Δημάδη" ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1 - 06/09/2018 00:00:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου "Μαρία Δημάδη" ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ 1 - 06/09/2018 00:00:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδ. Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 - 06/09/2018 00:00:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδ. Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ 1 - 06/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 - 06/09/2018 00:00:00
ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 8 06/09/2018 00:00:00
ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 8 06/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 - 06/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 - 06/09/2018 00:00:00
ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΘ/ ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΗΣ, ΥΗΣ & ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 16 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 5 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας - Θράκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας - Θράκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας - Θράκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 5 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κεντρική Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας - Θράκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας - Θράκης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 8 07/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 - 07/09/2018 00:00:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ειδ. Δημ. Σχολείο Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1 - 10/09/2018 00:00:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ειδ. Δημ. Σχολείο Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ 1 - 10/09/2018 00:00:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδ. Δημ. Σχολείο Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1 - 10/09/2018 00:00:00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδ. Δημ. Σχολείο Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ 1 - 10/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 8 10/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 1 8 10/09/2018 00:00:00
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (GRADER) 1 8 10/09/2018 00:00:00


ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του έτους 2018


 •  30/8/2018 9:59:58 πμ
 •  admin
 •  0


Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2018. To γραφείο μας αναλαμβάνε

Δείτε Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Έως 31.08 η εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.


 •  17/8/2018 11:38:38 πμ
 •  admin
 •  0


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑθήνα, 16 Αυγούστου 2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕνόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθ

Δείτε Περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


 •  9/8/2018 9:53:49 μμ
 •  admin
 •  0


ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δείτε Περισσότερα